Voorwaarden

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Ruxa.nl. Voorts zijn onze voorwaarden altijd van toepassing op prijslijsten, aanbiedingen, offertes, als op alle overeenkomsten die met u tot stand komen en op alle (rechts) handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van uw eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen worden door Ruxa.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

BETALINGEN:

Bij Ruxa.nl betaalt u altijd vooruit, tenzij anders overeengekomen.

LEVERING:

Ruxa.nl verstuurd binnen 72 uur uw bestelling nadat uw betaling ons heeft bereikt. Ruxa.nl staat garant voor de levering van de goederen die u bij ons besteld. Mochten wij onverwacht een door u besteld artikel niet kunnen leveren, dan wordt het reeds betaalde bedrag per omgaande teruggeboekt.

OVEREENKOMSTEN, SPECIFICATIE´S EN AANBIEDINGEN:

Alle producten geleverd door Ruxa.nl blijven eigendom van Ruxa.nl totdat de betaling hiervan volledig is ontvangen door Ruxa.nl. Een aanbieding of offerte bindt Ruxa.nl niet. Een overeenkomst met Ruxa.nl komt slechts tot stand indien uw bestelling door Ruxa.nl wordt aanvaard of als Ruxa.nl uw bestelling uitvoert en u de bestelde producten toezend.

PRIJZEN:

Alle prijzen zijn in Euro inclusief 21% BTW en verzendkosten. Al de door Ruxa.nl gehanteerde prijzen zijn in het beginsel vaste prijzen, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Ruxa.nl geldende omstandigheden. Het kan desondanks gebeuren dat sommige prijsbepalende factoren zoals valutakoersen of inkoopprijzen zich wijzigen zodat Ruxa.nl overeenkomstig haar prijzen moet aanpassen.

AFLEVERING:

Ruxa.nl levert de producten af op het aan haar opgegeven c.q. overeengekomen adres. Ruxa.nl streeft ernaar om alle bestelde producten voor of op de afgesproken data te leveren. Mocht dit echter ondanks alle door Ruxa.nl gedane moeite niet lukken, dan zullen wij in overleg met u zo spoedig mogelijk een nieuwe afleveringsdatum vaststellen. Wanneer Ruxa.nl niet in staat is om binnen twee weken na besteldatum af te leveren, bent u gerechtigd om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, d.m.v. een enkel schriftelijk bericht te ontbinden. In geval van overschrijding van de levering termijn door Ruxa.nl heeft u geen recht op schadevergoeding. Ruxa.nl heeft te allen tijde het recht bestellingen in gedeeltes af te leveren en/of gedeeltes tegen te houden tot de zending compleet is. Bij verzending in gedeeltes zijn alle kosten voor verzending betreffende in backorder staande producten voor rekening van Ruxa.nl. Alle bestellingen geplaatst bij Ruxa.nl worden geverifieerd. Dit om zogenaamde valse bestellingen tot een zo min mogelijk te beperken. Indien Ruxa.nl u desondanks mocht betrappen op het opzettelijk plaatsen van valse bestellingen dan behoud Ruxa.nl (derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst) zich het recht alle schade en gemaakte onkosten te verhalen bij de opdrachtgever van de betreffende bestelling. Al uw aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden door Ruxa.nl vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

RISICO:

De door u bestelde producten zijn geheel voor uw rekening en risico vanaf het moment dat zij op het overeengekomen
afleveringsadres zijn afgeleverd. Bestellingen boven de € 50,00 die door Ruxa.nl worden verzonden worden door Ruxa.nl verzekerd. Bij retourzendingen aan Ruxa.nl dient u de producten degelijk te verpakken en voldoende te frankeren. Alle schade aan het product opgelopen tijdens het transport door slechte verpakking is voor rekening van de afzender en geeft Ruxa.nl het recht (zonder gerechtelijke tussenkomst) alle schades en kosten ten nadele, indien van toepassing, van Ruxa.nl op de afzender te verhalen. Niet voldoende gefrankeerde (retour) zendingen aan Ruxa.nl worden zonder beding ongefrankeerd aan u retour gezonden.

WIJZIGINGEN:

Wijzigingen in de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de product specificaties kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geld deze wijziging slechts voor de betreffende overeenkomst. tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald. Het voorafgaande laat onverlet het recht van Ruxa.nl om te allen tijde wijziging van en aanvulling op productspecificaties aan te brengen. Zelfs indien zulke wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst dat met zich mee zou brengen.

GARANTIE:

Voor alle door Ruxa.nl geleverde producten geld een garantie/houdbaarheids termijn van 3 maanden. Mocht de garantietermijn van de fabrikant van het product langer zijn dan de door Ruxa.nl geboden garantietermijn, dan blijft de geboden garantie termijn van de fabrikant gehandhaafd. Wanneer een voor garantie in aanmerking komend product onverhoopt niet meer leverbaar mocht zijn behoud Ruxa.nl zich het recht dit product te vervangen voor een gelijkwaardig product. Terugbetaling van de aankoopprijs van het product geschiedt alleen als omruilen tegen een gelijkwaardig product niet mogelijk is, of op verzoek van de klant als de levertijd van het vervangende artikel langer duurt dan twee weken. Eventuele prijsverschillen voorkomend uit genoemde omruilgarantie worden in overleg Ruxa.nl wederzijds vergoed. In het geval dat het prijsverschil groter is dan Euro 25,- ten nadele van de koper, betaald Ruxa.nl desgewenst na overleg en retour ontvangst van het product, de koper het volledige aankoopbedrag minus verzendkosten terug. Voor garantie in aanmerking komende producten dienen altijd voldoende gefrankeerd in de originele verpakking en compleet te worden aangeboden. Incomplete en onvoldoende gefrankeerde voor garantie in aanmerking komende producten worden door Ruxa.nl niet in behandeling genomen en ongefrankeerd retour gezonden. Ruxa.nl behoud zich het recht (zonder gerechtelijke tussenkomst) hiervoor Euro 10, - aan administratie kosten in rekening te brengen, te voldoen door de afzender.

Door een bestelling te plaatsen bij Ruxa.nl gaat U akkoord met de algemene voorwaarden en de verzendinformatie, zoals deze op de website van Ruxa.nl is beschreven.

POSTADRES:


Ruxa.nl
Herbou Group

Postbus 338
7600 AH Almelo
Tel. 0546-707025
K.v.K. Nr. : 08152536
B.T.W. Nr : NL138789137B01